ปีศาจศาสนพยากรณ์, Mishna, นิกาย,Thai and English, นอร์แมน-Oetker, โปรเตสแตนต์คริสเตียน-ศาสนา, LAM-Christian-Outreach, Mae-แม่ฮ่องสอน-ไทย, Prison-Reynosa-เม็กซิโก, อังกฤษ-Class, St-Charles-มิสซูรี-US

มัทธิว 4:17 KJV จากเวลาที่พระเยซูทรงเริ่มเทศนาและต้องพูดกลับใจ: สำหรับอาณาจักรแห่งสวรรค์อยู่ที่มือ
แผ่นดินที่จิตวิญญาณนี้ถูกสร้างขึ้น
Matthew 4:17 KJV From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
The earth, that this spiritual Being created.

Continue Reading

Espanol y ingles, Zetas and Cartel within Mexico and McAllen Texan areas, “The Missionary”, Norman-Oetker, Protestant-Christian-, L.A.M.-Christian-Outreach, Mae-HongSon-Thailand, Prison-Reynosa-Mexico, English-Class, St.-Charles-Missouri-US.

…”In prayer, I’m experiencing Jesus’s great love for us all, Zetas Cartels, all humans, His compassion, His tenderness, His caring, for all, He’s not wanting us to do evil, He, Jesus want’s to save me, the gringos, the Mexiconos, the Syrians, the French, the Moslem, not making any distinction in regards to race, color or creed.”….

Continue Reading